URC

Aula Nova del Sínode
Dijous, 21 de febrer de 2019

1. Elaborar un vademècum pràctic en el qual s'especifiquin els passos a seguir per l'autoritat en tots els moments clau de l'aparició d'un cas.

2. Proveir d'estructures d'escolta, compostes per persones capacitades i expertes, on es realitza un primer discerniment dels casos de presumptes víctimes.

3. Establir criteris per a la implicació directa del bisbe o del superior religiós.

4. Implementar procediments compartits per a l'anàlisi de les acusacions, la protecció de les víctimes i el dret de defensa dels acusats.

5. Informar les autoritats civils i les autoritats eclesiàstiques superiors d'acord amb les normes civils i canòniques.

6. Revisar periòdicament els protocols i les normes per a salvaguardar un ambient protegit per als menors en totes les estructures pastorals; protocols i normes basats en els principis de la justícia i la caritat, i que han de ser integrats perquè l'acció de l'Església, també en aquest camp, s'ajusti a la seva missió.

7. Establir protocols específics per al maneig de les acusacions contra els bisbes.

8. Acompanyar, protegir i atendre les víctimes, oferint-los tot el suport necessari per a la seva completa guarició.

9. Augmentar la consciència de les causes i conseqüències de l'abús sexual a través d'iniciatives de formació permanent de bisbes, superiors religiosos, clergues i agents pastorals.

10. Preparar camins per a l'atenció pastoral de les comunitats ferides pels abusos, així com camins penitencials i de recuperació per als culpables.

11. Consolidar la col·laboració amb totes les persones de bona voluntat i amb els mitjans de comunicació per poder reconèixer i discernir els casos veritables dels falsos, les acusacions de les calúmnies, evitant rancúnies i insinuacions, rumors i difamacions (cf. Discurs a la Cúria Romana, 21 de desembre del 2018).

12. Elevar l'edat mínima per contraure matrimoni a 16 anys.

13. Establir disposicions que regulin i facilitin la participació d'experts laics en les investigacions i en els diferents graus de judici dels processos canònics sobre abús sexual i/o de poder.

14. El dret a la defensa: també cal salvaguardar el principi de dret natural i canònic de la presumpció d'innocència fins que es demostri la culpabilitat de l'acusat. Per tant, cal evitar la publicació de les llistes dels acusats, fins i tot per part de les diòcesis, abans de la investigació prèvia i la condemna definitiva.

15. Respectar el principi tradicional de proporcionalitat de la pena pel que fa al delicte comès. Dictaminar que els sacerdots i bisbes culpables d'abús sexual de menors abandonin el ministeri públic.

16. Introduir regles relatives als seminaristes i candidats al sacerdoci o a la vida religiosa. Per això, introduir programes de formació inicial i permanent per a consolidar la seva maduresa humana, espiritual i psicosexual, així com les seves relacions interpersonals i el seu comportament.

17. Per als candidats al sacerdoci i a la vida consagrada, s'ha de realitzar una avaluació psicològica per part d'experts qualificats i acreditats.

18. Indicar les normes que regeixen el trasllat d'un seminarista o d'un aspirant religiós d'un seminari a un altre; així com d'un sacerdot o religiós d'una diòcesi o congregació a una altra.

19. Formular codis de conducta obligatoris per a tots els clergues, religiosos, personal de servei i voluntaris, per tal de definir límits apropiats en les relacions personals. Especificar els requisits necessaris per al personal i els voluntaris, i verificar els seus antecedents penals.

20. Il·lustrar tota la informació i dades sobre els perills de l'abús i els seus efectes, sobre com reconèixer els senyals d'abús i com denunciar les sospites d'abús sexual. Això s'ha de fer en col·laboració amb els pares, professors, professionals i les autoritats civils.

21. On encara no s'ha fet, cal instituir un organisme de fàcil accés per a les víctimes que vulguin denunciar els delictes. Un organisme que gaudeixi d'autonomia també pel que fa a l'autoritat eclesiàstica local, i que estigui compost per persones expertes (clergues i laics), que sàpiguen expressar l'atenció de l'Església a aquells que, en aquest camp, es consideren ofesos per actituds inadequades per part de clergues.

Butlletí de l'Oficina de Premsa de la Santa Seu, 21 de febrer de 2019