URC

El dimecres dia 7 de juny va tenir lloc a l’Escola Cintra una trobada rellevant i molt esperada, amb diferents representants de l’àmbit de l’Administració. Es va comptar amb la presència de:

·         H. Sra. Meritxell Ruiz  (Consellera d’Ensenyament) i  Sr. Miquel Garcia Casaponsa (Dir. Gen. Centres

          Concertats i Centres Privats)  

·         Sres. Gala Pin (Regidora de Ciutat Vella), Mercè Homs (Presidenta Districte de Ciutat Vella) i Júlia Quintela

           (Tècnica d’Educació)

·         Sres. Mercè Massa (Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona)  i Joanna Madurell (Inspectora)

·         Enric Puig sj (Fundació Escola Cristiana de Catalunya)

·         Josep Sanromà  cmf, Roser Berguedà ccv i Eduard Pini ep (Junta Associació Cintra)

·         Imma Bonada ccv, Lourdes Minguella i M. Fe Fernández (Equip Directiu de l’escola)

·         Pere A. Cortiella (col·laborador Cintra)

 

La trobada va tenir dues parts: una primera en forma de reunió conjunta entre tots els assistents per conèixer el projecte educatiu i escoltar els alumnes. Aquests van dir unes paraules com: “estoy muy contento por la oportunidad que se me está dando en Cintra para tener el título de la ESO; los profesores me ayudan en todo lo que necesito, los compañeros son buenos”que van merèixer l’aplaudiment dels qui les escoltaven. Per iniciativa de la Sra. Consellera també es feren algunes consideracions sobre la necessitat de perllongar més enllà de l’ESO els vincles dels alumnes amb Cintra o la possibilitat d’acollir alumnes repetidors  del darrer any de Primària majors de 13 anys. 

Per la provisionalitat dels “mòduls-cargoleres” i el seu envelliment natural, vàrem compartir la necessitat d’iniciar aviat la construcció d’un edifici, per una nova escola, en el mateix Raval (St. Bartomeu 5 i 7). I per tan concretar el calendari pels  propers tràmits.  Es va parlar del que ja s’ha estat fent, i la necessitat de tot el suport tècnic, etc. de les Administracions. Es comenta  el treball per confirmar el compromís econòmic d’una important entitat.

Es fa palès el reconeixement de Cintra per l’ajuda constant del Departament d’Ensenyament, D. Ciutat Vella Aj. Bcn, i Consorci E.B., com fruit d’una responsabilitat compartida envers els adolescents en situació de notable precarietat, mereixedors d’una atenció prioritària.

La segona part va ser la visita pròpiament dita, on la Consellera i els altres assistents, guiats pels mateixos alumnes, van passar per les classes saludant al professorat i acabant fent-nos una foto grupal al pati de Cintra.

Agraïm a la Consellera Meritxell Ruiz i acompanyants haver fet realitat aquesta visita. Amb el seu estil afable i proper, hem quedat il·lusionats i esperançats davant els nous temps que ens esperen.                                                                                             

Equip Directiu de Cintra

Barcelona, 7 de juny 2017